Moj račun

Usluga ”Moj račun” omogućava Vam brz i jednostavan pristup Vašim računima putem interneta, besplatno, gdje god da se nalazite.
Usluga “Moj račun” nudi Vam:

  • Pregled računa za usluge fiksne i mobilne mreže
  • Uvid u ispis odlaznog saobraćaja za postpaid usluge fiksne i mobilne mreže (listing)
  • Uvid u trenutno stanje računa za postpaid usluge mobilne mreže
  • Dostavu računa za telekomunikacione usluge putem elektronske pošte (e-maila).

Ukoliko želite da koristite uslugu, neophodno je da se registrujete i dobijete vaš lični identifikacioni broj (LIB) i da podnesete zahtjev za “Moj račun” u jednom od m:tel prodajnih mjesta.
LIB (lični identifikacioni broj) služi za autentifikaciju korisnika koji žele da pristupe usluzi Moj račun.

Zаhtјеv zа dobijanje LIB-a sе pоdnоsi u nајbližеm m:tel prоdајnоm mjestu uz uvid u lične dokumente korisnika. Оsim оpštih pоdаtаkа  u zаhtјеv sе unоsi i tеlеfоnski prеtplаtnički brој (brојеvi) ili kоrisničkо imе (imеnа) korisnika zа kојi sе žеli uslugа.Generisani LIB se štampa i u koverti, uručuje korisniku.Korisnik je obavezan da LIB čuva u tajnosti. m:tel ne odgovara u slučaju korišćenja LIB-a od strane trećih lica.U slučaju da izgubite ili zaboravite Vaš LIB obratite se u prodajno mjesto m:tel-a.

 

Datum objave: 18-07-2012